เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
1
1.53
0.00
1.53
0.00
0.00%
2
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
3
โครงการชลประทานขอนแก่น
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อำเภอน้ำพอง
6
5.95
0.00
0.00
5.94
99.83%
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล
3
5.31
0.00
0.00
5.31
100.00%
6
ตำรวจภูธรภาค 4 ขอนแก่น (ภาคอีสานตอนบน)
2
4.27
0.00
0.00
4.27
100.00%
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่
4
3.78
0.00
0.00
3.78
100.00%
8
สำนักงานฯ จังหวัด ขอนแก่น
1
3.72
0.00
0.00
3.72
100.00%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น
5
3.22
0.00
0.00
3.22
100.00%
10
โรงพยาบาลขอนแก่น
1
3.11
0.00
0.00
3.11
100.00%
11
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2
2
3.09
0.00
0.00
3.09
100.00%
12
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
2
2.17
0.00
0.00
2.17
100.00%
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
2
1.87
0.00
0.00
1.87
100.00%
14
ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 4
4
1.45
0.00
0.00
1.45
100.00%
15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
2
1.23
0.00
0.00
1.23
100.00%
16
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
2
1.20
0.00
0.00
1.20
100.00%
17
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (จังหวัดขอนแก่น)
2
0.79
0.00
0.00
0.79
100.00%
18
สำนักงานจังหวัด ขอนแก่น
3
0.75
0.00
0.00
0.75
100.00%
19
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
1
0.58
0.00
0.00
0.58
100.00%
20
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
2
0.46
0.00
0.00
0.46
100.00%
21
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
1
0.46
0.00
0.00
0.46
100.00%
22
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
1
0.41
0.00
0.00
0.41
100.00%
23
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
1
0.41
0.00
0.00
0.41
100.00%
24
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
1
0.40
0.00
0.00
0.40
100.00%
25
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล
2
0.39
0.00
0.00
0.39
100.00%
26
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขอนแก่น
3
0.36
0.00
0.00
0.36
100.00%
27
ที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น
2
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
28
วิทยาลัยการอาชีพพล
1
0.29
0.00
0.00
0.29
100.00%
29
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
30
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
2
0.24
0.00
0.00
0.24
100.00%
31
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
1
0.24
0.00
0.00
0.24
100.00%
32
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3
0.22
0.00
0.00
0.22
100.00%
33
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
1
0.21
0.00
0.00
0.21
100.00%
34
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
1
0.20
0.00
0.00
0.20
100.00%
35
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
1
0.17
0.00
0.00
0.17
100.00%
36
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
5
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
37
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
3
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
38
สนง.อุตสาหกรรมจ.ขอนแก่น
3
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
39
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
1
0.12
0.00
0.00
0.12
100.00%
40
สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น
1
0.12
0.00
0.00
0.12
100.00%
41
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5
2
0.11
0.00
0.00
0.11
100.00%
42
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6
2
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
43
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1
0.09
0.00
0.00
0.09
100.00%
44
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
1
0.08
0.00
0.00
0.08
100.00%
45
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗
1
0.05
0.00
0.00
0.05
100.00%
46
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (จว.ขอนแก่น)
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
47
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
48
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
49
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
1
0.03
0.00
0.00
0.03
100.00%
50
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
1
0.03
0.00
0.00
0.03
100.00%
51
โรงพยาบาลสิรินทร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
52
โรงพยาบาลชุมแพ
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
53
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
54
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
2
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
55
สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
100
50.39
0.00
1.53
48.85
96.94%
×