เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
1
6.13
0.00
6.13
0.00
0.00%
2
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
1
1.53
0.00
1.53
0.00
0.00%
3
โครงการชลประทานขอนแก่น
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
4
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
2
13.94
0.00
13.48
0.46
3.29%
5
โรงพยาบาลสิรินทร
4
64.05
0.00
58.11
5.94
9.27%
6
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
1
8.71
0.00
5.29
1.36
15.63%
7
สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น
2
25.77
0.00
20.11
4.86
18.85%
8
ศูนย์ฯขอนแก่น
6
80.61
0.00
46.60
34.01
42.19%
9
เทศบาลเมืองศิลา
10
9.31
0.00
5.00
4.31
46.29%
10
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
8
11.05
0.00
4.48
6.57
59.42%
11
โรงพยาบาลขอนแก่น
2
17.66
0.00
6.87
10.79
61.09%
12
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
11
34.49
0.00
0.04
25.74
74.63%
13
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
2
82.60
0.00
19.32
63.28
76.61%
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
12
12.74
0.00
2.40
10.34
81.19%
15
เทศบาลนครขอนแก่น
3
10.78
0.00
1.96
8.81
81.77%
16
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2
16
81.47
0.00
13.69
67.79
83.20%
17
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
88
459.42
0.00
77.47
399.47
86.94%
18
วิทยาเขตขอนแก่น
3
76.53
0.00
9.40
67.12
87.71%
19
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
4
29.20
0.00
2.25
26.95
92.29%
20
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
13
34.25
0.00
1.53
32.73
95.54%
21
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5
30.83
0.00
0.52
30.31
98.30%
22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อำเภอน้ำพอง
73
9.26
0.00
0.00
9.16
98.85%
23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ
167
13.10
0.00
0.09
13.00
99.28%
24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล
64
11.69
0.00
0.00
11.67
99.86%
25
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
3
58.94
0.00
0.00
58.94
100.00%
26
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4
38.63
0.00
0.00
38.63
100.00%
27
ตำรวจภูธรภาค 4 ขอนแก่น (ภาคอีสานตอนบน)
7
32.34
0.00
0.00
32.34
100.00%
28
ที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น
4
22.46
0.00
0.00
22.46
100.00%
29
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2
18.59
0.00
0.00
18.59
100.00%
30
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
10
12.53
0.00
0.00
12.53
100.00%
31
เทศบาลเมืองเมืองพล
3
11.28
0.00
0.00
11.28
100.00%
32
วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง
1
11.00
0.00
0.00
11.00
100.00%
33
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2
7
10.84
0.00
0.00
10.84
100.00%
34
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
2
8.46
0.00
0.00
8.46
100.00%
35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น
62
8.31
0.00
0.00
8.31
100.00%
36
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่
88
7.00
0.00
0.00
7.00
100.00%
37
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
1
6.20
0.00
0.00
6.20
100.00%
38
ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 4
11
6.00
0.00
0.00
6.00
100.00%
39
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
1
5.80
0.00
0.00
5.80
100.00%
40
โรงพยาบาลชุมแพ
2
5.21
0.00
0.00
5.21
100.00%
41
สำนักงานจังหวัด ขอนแก่น
6
4.34
0.00
0.00
4.34
100.00%
42
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
2
4.09
0.00
0.00
4.09
100.00%
43
เทศบาลเมืองชุมแพ
1
3.88
0.00
0.00
3.88
100.00%
44
สำนักงานฯ จังหวัด ขอนแก่น
1
3.72
0.00
0.00
3.72
100.00%
45
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 (จังหวัดขอนแก่น)
1
3.19
0.00
0.00
3.19
100.00%
46
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
2
3.07
0.00
0.00
3.07
100.00%
47
เทศบาลเมืองกระนวน
4
2.65
0.00
0.00
2.65
100.00%
48
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
2
2.17
0.00
0.00
2.17
100.00%
49
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
10
2.07
0.00
0.00
2.07
100.00%
50
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
2
1.88
0.00
0.00
1.88
100.00%
51
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
4
1.48
0.00
0.00
1.48
100.00%
52
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (จังหวัดขอนแก่น)
4
1.47
0.00
0.00
1.47
100.00%
53
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
2
1.19
0.00
0.00
1.19
100.00%
54
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
3
0.93
0.00
0.00
0.93
100.00%
55
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขอนแก่น
7
0.83
0.00
0.00
0.83
100.00%
56
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
1
0.78
0.00
0.00
0.78
100.00%
57
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
4
0.74
0.00
0.00
0.74
100.00%
58
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
2
0.54
0.00
0.00
0.54
100.00%
59
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล
8
0.54
0.00
0.00
0.54
100.00%
60
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1
0.53
0.00
0.00
0.53
100.00%
61
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
2
0.42
0.00
0.00
0.42
100.00%
62
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น
1
0.41
0.00
0.00
0.41
100.00%
63
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
1
0.41
0.00
0.00
0.41
100.00%
64
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
1
0.41
0.00
0.00
0.41
100.00%
65
วิทยาลัยการอาชีพพล
1
0.29
0.00
0.00
0.29
100.00%
66
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
67
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
1
0.24
0.00
0.00
0.24
100.00%
68
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3
0.22
0.00
0.00
0.22
100.00%
69
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
1
0.21
0.00
0.00
0.21
100.00%
70
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
5
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
71
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
3
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
72
สนง.อุตสาหกรรมจ.ขอนแก่น
3
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
73
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
1
0.12
0.00
0.00
0.12
100.00%
74
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5
2
0.11
0.00
0.00
0.11
100.00%
75
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6
2
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
76
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗
1
0.05
0.00
0.00
0.05
100.00%
77
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (จว.ขอนแก่น)
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
78
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
79
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
1
0.03
0.00
0.00
0.03
100.00%
80
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
81
สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
808
1,432.59
0.00
296.26
1,142.15
79.72%
×