เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
1
13.48
0.00
13.48
0.00
0.00%
2
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
1
6.13
0.00
6.13
0.00
0.00%
3
โรงพยาบาลสิรินทร
3
64.03
0.00
58.11
5.92
9.24%
4
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
1
8.71
0.00
5.29
1.36
15.63%
5
สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น
1
25.65
0.00
20.11
4.74
18.47%
6
ศูนย์ฯขอนแก่น
6
80.61
0.00
46.60
34.01
42.19%
7
เทศบาลเมืองศิลา
10
9.31
0.00
5.00
4.31
46.29%
8
โรงพยาบาลขอนแก่น
1
14.55
0.00
6.87
7.68
52.77%
9
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
6
11.05
0.00
4.48
6.56
59.40%
10
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
10
34.49
0.00
0.04
25.74
74.64%
11
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1
82.51
0.00
19.32
63.19
76.58%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
10
10.87
0.00
2.40
8.47
77.95%
13
เทศบาลนครขอนแก่น
3
10.78
0.00
1.96
8.81
81.77%
14
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2
16
81.47
0.00
13.69
67.79
83.20%
15
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
88
459.42
0.00
77.47
399.47
86.94%
16
วิทยาเขตขอนแก่น
3
76.53
0.00
9.40
67.12
87.71%
17
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
4
29.20
0.00
2.25
26.95
92.29%
18
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
12
33.85
0.00
1.53
32.33
95.49%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อำเภอน้ำพอง
67
3.32
0.00
0.00
3.22
97.10%
20
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5
30.83
0.00
0.52
30.31
98.30%
21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ
167
13.10
0.00
0.09
13.00
99.28%
22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล
61
6.38
0.00
0.00
6.36
99.75%
23
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
2
58.74
0.00
0.00
58.74
100.00%
24
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4
38.63
0.00
0.00
38.63
100.00%
25
ตำรวจภูธรภาค 4 ขอนแก่น (ภาคอีสานตอนบน)
5
28.06
0.00
0.00
28.06
100.00%
26
ที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น
2
22.12
0.00
0.00
22.12
100.00%
27
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2
18.59
0.00
0.00
18.59
100.00%
28
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
8
11.30
0.00
0.00
11.30
100.00%
29
เทศบาลเมืองเมืองพล
3
11.28
0.00
0.00
11.28
100.00%
30
วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง
1
11.00
0.00
0.00
11.00
100.00%
31
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
1
8.29
0.00
0.00
8.29
100.00%
32
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2
5
7.75
0.00
0.00
7.75
100.00%
33
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
1
6.20
0.00
0.00
6.20
100.00%
34
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
1
5.80
0.00
0.00
5.80
100.00%
35
โรงพยาบาลชุมแพ
1
5.19
0.00
0.00
5.19
100.00%
36
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น
57
5.09
0.00
0.00
5.09
100.00%
37
ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 4
7
4.55
0.00
0.00
4.55
100.00%
38
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
2
4.09
0.00
0.00
4.09
100.00%
39
เทศบาลเมืองชุมแพ
1
3.88
0.00
0.00
3.88
100.00%
40
สำนักงานจังหวัด ขอนแก่น
3
3.60
0.00
0.00
3.60
100.00%
41
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่
84
3.22
0.00
0.00
3.22
100.00%
42
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 (จังหวัดขอนแก่น)
1
3.19
0.00
0.00
3.19
100.00%
43
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
2
3.07
0.00
0.00
3.07
100.00%
44
เทศบาลเมืองกระนวน
4
2.65
0.00
0.00
2.65
100.00%
45
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
2
1.88
0.00
0.00
1.88
100.00%
46
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
1
1.11
0.00
0.00
1.11
100.00%
47
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
3
0.90
0.00
0.00
0.90
100.00%
48
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
8
0.87
0.00
0.00
0.87
100.00%
49
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
1
0.78
0.00
0.00
0.78
100.00%
50
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (จังหวัดขอนแก่น)
2
0.68
0.00
0.00
0.68
100.00%
51
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1
0.53
0.00
0.00
0.53
100.00%
52
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
1
0.50
0.00
0.00
0.50
100.00%
53
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
2
0.50
0.00
0.00
0.50
100.00%
54
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
1
0.47
0.00
0.00
0.47
100.00%
55
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขอนแก่น
4
0.47
0.00
0.00
0.47
100.00%
56
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น
1
0.41
0.00
0.00
0.41
100.00%
57
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
1
0.39
0.00
0.00
0.39
100.00%
58
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล
6
0.15
0.00
0.00
0.15
100.00%
รวม
708
1,382.20
0.00
294.74
1,093.31
79.09%
×