เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
โรงพยาบาลสิรินทร
2
0.06
0.00
0.05
85.17%
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37
47.35
0.00
46.09
97.34%
3
โรงพยาบาลขอนแก่น
3
3.94
0.00
3.92
99.32%
4
โรงพยาบาลชุมแพ
3
1.27
0.00
1.27
99.73%
5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
2
8.91
0.00
8.90
99.90%
6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
4
313.39
0.00
313.38
100.00%
7
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
3
599.57
0.00
599.57
100.00%
8
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
4
350.66
0.00
350.66
100.00%
9
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
2
330.88
0.00
330.88
100.00%
10
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
2
208.37
0.00
208.37
100.00%
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
1
107.42
0.00
107.42
100.00%
12
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
3
91.53
0.00
91.53
100.00%
13
ที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น
1
73.14
0.00
73.14
100.00%
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ
1
63.41
0.00
63.41
100.00%
15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
4
55.87
0.00
55.87
100.00%
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น
1
48.28
0.00
48.28
100.00%
17
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขอนแก่น
2
47.25
0.00
47.25
100.00%
18
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
2
44.23
0.00
44.23
100.00%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อำเภอน้ำพอง
1
40.71
0.00
40.71
100.00%
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่
1
40.52
0.00
40.52
100.00%
21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล
1
34.19
0.00
34.19
100.00%
22
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
2
27.07
0.00
27.07
100.00%
23
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
1
10.66
0.00
10.66
100.00%
24
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
1
9.22
0.00
9.22
100.00%
25
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
1
8.25
0.00
8.25
100.00%
26
สำนักงานประมงจังหวัด
2
5.99
0.00
5.99
100.00%
27
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
2
5.82
0.00
5.82
100.00%
28
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
1
5.52
0.00
5.52
100.00%
29
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
1
4.85
0.00
4.85
100.00%
30
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
1
4.75
0.00
4.75
100.00%
31
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
1
4.28
0.00
4.28
100.00%
32
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น)
2
3.01
0.00
3.01
100.00%
33
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
2
2.55
0.00
2.55
100.00%
34
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
1
2.34
0.00
2.34
100.00%
35
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
1
2.33
0.00
2.33
100.00%
36
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
1
1.88
0.00
1.88
100.00%
37
วิทยาลัยการอาชีพพล
1
1.87
0.00
1.87
100.00%
38
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
1
1.74
0.00
1.74
100.00%
39
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
1
1.73
0.00
1.73
100.00%
40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
1
1.50
0.00
1.50
100.00%
41
สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น
1
1.26
0.00
1.26
100.00%
42
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
1
1.22
0.00
1.22
100.00%
43
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 (จังหวัดขอนแก่น)
1
1.03
0.00
1.03
100.00%
44
วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง
1
0.97
0.00
0.97
100.00%
45
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
1
0.66
0.00
0.66
100.00%
46
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
1
0.66
0.00
0.66
100.00%
47
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1
0.54
0.00
0.54
100.00%
48
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
1
0.53
0.00
0.53
100.00%
49
รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
1
0.45
0.00
0.45
100.00%
50
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
1
0.35
0.00
0.35
100.00%
51
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1
0.32
0.00
0.32
100.00%
52
สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น
1
0.23
0.00
0.23
100.00%
53
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
1
0.16
0.00
0.16
100.00%
54
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
3
0.15
0.00
0.15
100.00%
55
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
1
0.02
0.00
0.02
100.00%
56
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
0.01
0.00
0.01
100.00%
57
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
1
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
123
2,624.88
0.00
2,623.56
99.94%
×