เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
1
5.99
0.00
0.00
0.00%
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
4
7.98
0.00
4.94
61.88%
3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
396
571.49
0.00
539.17
94.35%
4
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
3
32.61
0.00
31.05
95.19%
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37
47.35
0.00
46.09
97.34%
6
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
43
136.21
0.00
134.18
98.51%
7
โรงพยาบาลชุมแพ
12
26.72
0.00
26.39
98.76%
8
โรงพยาบาลสิรินทร
16
33.45
0.00
33.36
99.75%
9
โรงพยาบาลขอนแก่น
14
65.37
0.00
65.34
99.96%
10
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
3
599.57
0.00
599.57
100.00%
11
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
5
356.76
0.00
356.76
100.00%
12
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
2
330.88
0.00
330.88
100.00%
13
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
2
208.37
0.00
208.37
100.00%
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
1
107.42
0.00
107.42
100.00%
15
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขอนแก่น
10
88.63
0.00
88.63
100.00%
16
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
20
84.59
0.00
84.59
100.00%
17
โครงการชลประทานขอนแก่น
8
75.52
0.00
75.52
100.00%
18
ที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น
2
73.71
0.00
73.71
100.00%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ
1
63.41
0.00
63.41
100.00%
20
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
4
55.87
0.00
55.87
100.00%
21
สำนักงานชลประทานที่ 6
2
55.42
0.00
55.42
100.00%
22
สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น
2
54.35
0.00
54.35
100.00%
23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น
1
48.28
0.00
48.28
100.00%
24
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
2
44.23
0.00
44.23
100.00%
25
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อำเภอน้ำพอง
1
40.71
0.00
40.71
100.00%
26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่
1
40.52
0.00
40.52
100.00%
27
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
4
38.77
0.00
38.77
100.00%
28
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล
1
34.19
0.00
34.19
100.00%
29
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
1
10.66
0.00
10.66
100.00%
30
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
19
9.87
0.00
9.87
100.00%
31
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
1
9.22
0.00
9.22
100.00%
32
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
1
8.25
0.00
8.25
100.00%
33
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (จังหวัดขอนแก่น)
62
6.63
0.00
6.63
100.00%
34
สำนักงานประมงจังหวัด
2
5.99
0.00
5.99
100.00%
35
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
9
5.93
0.00
5.93
100.00%
36
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
2
5.82
0.00
5.82
100.00%
37
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
1
5.52
0.00
5.52
100.00%
38
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
1
4.85
0.00
4.85
100.00%
39
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
1
4.75
0.00
4.75
100.00%
40
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
1
4.28
0.00
4.28
100.00%
41
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น)
2
3.01
0.00
3.01
100.00%
42
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
1
2.34
0.00
2.34
100.00%
43
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
1
2.33
0.00
2.33
100.00%
44
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
1
1.88
0.00
1.88
100.00%
45
วิทยาลัยการอาชีพพล
1
1.87
0.00
1.87
100.00%
46
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
1
1.74
0.00
1.74
100.00%
47
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
1
1.73
0.00
1.73
100.00%
48
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
1
1.50
0.00
1.50
100.00%
49
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 (จังหวัดขอนแก่น)
1
1.03
0.00
1.03
100.00%
50
วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง
1
0.97
0.00
0.97
100.00%
51
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
6
0.87
0.00
0.87
100.00%
52
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
1
0.66
0.00
0.66
100.00%
53
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
1
0.66
0.00
0.66
100.00%
54
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
1
0.53
0.00
0.53
100.00%
55
รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
1
0.45
0.00
0.45
100.00%
56
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
1
0.35
0.00
0.35
100.00%
57
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1
0.32
0.00
0.32
100.00%
58
สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น
1
0.23
0.00
0.23
100.00%
59
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
1
0.16
0.00
0.16
100.00%
60
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
3
0.15
0.00
0.15
100.00%
61
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2
0.06
0.00
0.06
100.00%
62
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
1
0.02
0.00
0.02
100.00%
63
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
1
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
731
3,432.99
0.00
3,386.35
98.64%
×