เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
1
5.99
0.00
0.00
0.00%
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
4
7.98
0.00
4.94
61.88%
3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
392
258.10
0.00
225.80
87.48%
4
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
1
23.71
0.00
22.15
93.43%
5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
40
44.68
0.00
42.65
95.45%
6
โรงพยาบาลชุมแพ
9
25.46
0.00
25.13
98.71%
7
โรงพยาบาลสิรินทร
14
33.39
0.00
33.31
99.78%
8
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
20
84.59
0.00
84.59
100.00%
9
โครงการชลประทานขอนแก่น
8
75.52
0.00
75.52
100.00%
10
โรงพยาบาลขอนแก่น
11
61.43
0.00
61.43
100.00%
11
สำนักงานชลประทานที่ 6
2
55.42
0.00
55.42
100.00%
12
สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น
1
53.08
0.00
53.08
100.00%
13
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขอนแก่น
8
41.38
0.00
41.38
100.00%
14
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
2
11.70
0.00
11.70
100.00%
15
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
17
7.32
0.00
7.32
100.00%
16
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (จังหวัดขอนแก่น)
62
6.63
0.00
6.63
100.00%
17
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
1
6.09
0.00
6.09
100.00%
18
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
8
4.71
0.00
4.71
100.00%
19
ที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น
1
0.57
0.00
0.57
100.00%
20
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
5
0.33
0.00
0.33
100.00%
21
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
0.05
0.00
0.05
100.00%
รวม
608
808.11
0.00
762.79
94.39%
×