เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
โนนศิลา
1
9.51
2.14
0.00
2.14
0.00%
22.45%
รวม
1
9.51
2.14
0.00
2.14
0.00%
22.45%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.เปือยใหญ่
1
9.51
2.14
0.00
2.14
0.00%
22.45%
รวม
1
9.51
2.14
0.00
2.14
0.00%
22.45%
×