งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงอุตสาหกรรม
31
28.80
8.11
15.09
23.20
52.39%
80.56%
2
กระทรวงแรงงาน
80
29.52
0.90
17.44
18.35
59.08%
62.15%
3
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
159
392.84
1.91
239.81
241.73
61.04%
61.53%
4
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
477
416.25
4.27
268.83
273.10
64.58%
65.60%
5
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
83
77.91
0.42
51.86
52.28
66.57%
67.10%
6
กระทรวงพลังงาน
5
2.55
0.27
1.73
2.00
67.65%
78.30%
7
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
124
371.63
24.68
262.89
287.57
70.74%
77.38%
8
กระทรวงการคลัง
34
15.60
0.55
11.22
11.77
71.92%
75.47%
9
กระทรวงมหาดไทย
120
1,042.08
13.32
756.18
769.51
72.56%
73.84%
10
กระทรวงพาณิชย์
19
10.41
0.02
7.58
7.60
72.85%
73.07%
11
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14
6.13
0.01
4.49
4.50
73.25%
73.35%
12
กระทรวงสาธารณสุข
174
536.23
6.68
406.21
412.89
75.75%
76.99%
13
สำนักนายกรัฐมนตรี
50
30.71
0.27
23.79
24.06
77.46%
78.33%
14
กระทรวงคมนาคม
88
101.06
1.03
78.80
79.83
77.97%
78.99%
15
กระทรวงกลาโหม
23
157.46
0.44
130.28
130.72
82.74%
83.02%
16
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
22
28.16
0.12
24.37
24.49
86.54%
86.95%
17
กระทรวงศึกษาธิการ
610
1,776.24
2.62
1,550.23
1,552.85
87.27%
87.42%
18
กระทรวงยุติธรรม
101
183.33
1.05
160.74
161.78
87.67%
88.24%
19
กระทรวงวัฒนธรรม
20
14.67
0.12
13.55
13.67
92.34%
93.13%
20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
234
2,934.00
0.00
2,747.45
2,747.45
93.64%
93.64%
21
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
378
6,522.80
0.00
6,416.96
6,416.96
98.37%
98.37%
22
หน่วยงานของศาล
18
1.40
0.00
1.40
1.40
100.00%
100.00%
รวม
2,864
14,679.79
66.79
13,190.92
13,257.71
89.85%
90.31%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 4
4
0.70
0.00
0.70
0.70
100.00%
100.00%
2
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น
3
0.30
0.00
0.30
0.30
100.00%
100.00%
3
สำนักงานอัยการภาค 4
4
0.36
0.00
0.36
0.36
100.00%
100.00%
4
สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
3
0.28
0.00
0.28
0.28
100.00%
100.00%
5
สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
4
0.16
0.00
0.16
0.16
100.00%
100.00%
6
สำนักงานประจำศาลจังหวัดชุมแพ
3
0.09
0.00
0.09
0.09
100.00%
100.00%
7
สำนักงานประจำศาลจังหวัดพล
4
0.15
0.00
0.15
0.15
100.00%
100.00%
8
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น)
7
0.85
0.00
0.85
0.85
100.00%
100.00%
9
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
17
1,356.06
0.00
1,356.06
1,356.06
100.00%
100.00%
10
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
11
26.60
0.00
26.58
26.58
99.90%
99.90%
11
ท่าอากาศยานขอนแก่น
3
12.10
0.00
12.09
12.09
99.89%
99.89%
12
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
354
6,336.84
0.00
6,271.92
6,271.92
98.97%
98.97%
13
สำนักงานฯ จังหวัด ขอนแก่น
10
13.73
0.00
13.50
13.50
98.38%
98.38%
14
เรือนจำกลางขอนแก่น
17
70.41
0.00
68.92
68.92
97.87%
97.87%
15
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
30
114.98
0.13
111.92
112.05
97.34%
97.45%
16
เทศบาลเมืองเมืองพล
29
171.62
0.00
166.33
166.33
96.91%
96.91%
17
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
17
28.55
0.00
27.67
27.67
96.89%
96.89%
18
สนง.วัฒนธรรมจ.ขอนแก่น
11
11.12
0.03
10.76
10.79
96.77%
97.01%
19
เรือนจำอำเภอพล
16
16.59
0.00
16.02
16.02
96.60%
96.60%
20
เทศบาลนครขอนแก่น
30
903.06
0.00
865.16
865.16
95.80%
95.80%
21
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
9
13.07
0.00
12.50
12.50
95.63%
95.63%
22
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
16
30.75
0.00
29.26
29.26
95.16%
95.16%
23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
39
416.07
2.14
391.18
393.31
94.01%
94.53%
24
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6
7
2.76
0.00
2.58
2.58
93.58%
93.58%
25
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น
41
155.56
0.00
140.41
140.41
90.26%
90.26%
26
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
1
0.73
0.00
0.65
0.65
89.21%
89.21%
27
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7
8
6.00
0.00
5.32
5.32
88.58%
88.58%
28
เทศบาลเมืองกระนวน
18
39.48
0.00
34.69
34.69
87.86%
87.86%
29
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
11
7.45
0.00
6.54
6.54
87.73%
87.73%
30
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2
15
15.45
0.00
13.55
13.55
87.72%
87.72%
31
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
14
25.85
0.12
22.55
22.66
87.20%
87.65%
32
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อำเภอน้ำพอง
36
164.74
0.08
143.18
143.26
86.91%
86.95%
33
รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
13
14.10
0.00
12.20
12.20
86.56%
86.56%
34
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3
20
30.57
0.06
26.44
26.50
86.49%
86.69%
35
สำนักงานชลประทานที่ 6
13
10.52
0.32
9.08
9.40
86.26%
89.34%
36
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
8
59.86
5.08
51.50
56.58
86.03%
94.50%
37
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ
41
251.35
0.00
215.17
215.17
85.60%
85.60%
38
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล
40
159.54
0.00
136.20
136.20
85.37%
85.37%
39
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
28
124.69
0.00
105.05
105.05
84.24%
84.24%
40
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น
16
6.05
0.28
5.09
5.37
84.11%
88.81%
41
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
22
18.79
0.00
15.80
15.80
84.08%
84.08%
42
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13
12.30
0.00
10.34
10.34
84.05%
84.05%
43
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่
38
185.18
0.03
153.62
153.64
82.95%
82.97%
44
มณฑลทหารบกที่ 23
23
157.46
0.44
130.28
130.72
82.74%
83.02%
45
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จ.ขอนแก่น
12
20.03
0.76
16.49
17.24
82.31%
86.10%
46
โครงการชลประทานขอนแก่น
8
8.88
0.29
7.31
7.59
82.25%
85.48%
47
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
28
37.28
0.00
30.60
30.60
82.07%
82.07%
48
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
7
2.45
0.00
1.99
1.99
81.15%
81.15%
49
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
6
0.88
0.04
0.71
0.75
80.99%
85.44%
50
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 (จังหวัดขอนแก่น)
20
23.89
0.00
19.34
19.34
80.95%
80.95%
51
ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 4
12
61.70
0.00
49.88
49.88
80.83%
80.83%
52
หน่วยปัองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)
9
3.30
0.00
2.65
2.65
80.31%
80.31%
53
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
20
23.74
0.00
18.93
18.93
79.72%
79.72%
54
โรงพยาบาลชุมแพ
9
19.93
0.00
15.85
15.85
79.53%
79.53%
55
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
9
3.81
0.00
3.03
3.03
79.51%
79.51%
56
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
8
2.31
0.00
1.83
1.83
79.06%
79.06%
57
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
7
10.60
0.05
8.36
8.42
78.91%
79.41%
58
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล
5
11.77
0.00
9.29
9.29
78.90%
78.90%
59
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
6
5.94
0.01
4.68
4.69
78.83%
78.92%
60
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
21
21.09
0.00
16.61
16.61
78.75%
78.75%
61
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
9
3.55
0.09
2.79
2.88
78.49%
80.98%
62
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
23
12.86
0.00
10.07
10.07
78.32%
78.32%
63
วิทยาเขตขอนแก่น
24
185.96
0.00
145.04
145.04
77.99%
77.99%
64
สำนักงานพาณิชย์ จ.ขอนแก่น
16
7.00
0.02
5.46
5.48
77.91%
78.23%
65
โรงพยาบาลสิรินทร
8
12.09
0.00
9.42
9.42
77.90%
77.90%
66
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
16
243.96
0.31
188.25
188.56
77.16%
77.28%
67
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
7
7.70
0.00
5.94
5.94
77.14%
77.14%
68
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
23
141.25
0.00
108.35
108.35
76.70%
76.70%
69
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
11
6.14
0.00
4.69
4.69
76.43%
76.43%
70
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4
13
17.52
0.12
13.34
13.45
76.12%
76.78%
71
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
21
49.11
0.07
37.34
37.41
76.04%
76.18%
72
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2
7
10.49
0.00
7.96
7.96
75.94%
75.94%
73
สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น
13
4.90
0.01
3.70
3.71
75.56%
75.68%
74
ที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น
32
889.12
0.05
669.10
669.15
75.25%
75.25%
75
ศูนย์ฯขอนแก่น
8
18.83
0.00
14.15
14.15
75.15%
75.15%
76
โรงพยาบาลขอนแก่น
16
140.77
0.12
105.61
105.73
75.02%
75.10%
77
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ขอนแก่น
14
3.25
0.00
2.43
2.43
74.98%
74.98%
78
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
21
15.12
0.13
11.32
11.45
74.88%
75.71%
79
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
10
22.54
0.04
16.82
16.85
74.61%
74.78%
80
สำนักงานทางหลวงที่ 7
12
10.91
0.00
8.12
8.12
74.37%
74.37%
81
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
11
12.47
0.96
9.28
10.24
74.35%
82.05%
82
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ขอนแก่น
7
2.16
0.00
1.60
1.60
74.12%
74.12%
83
สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น
11
4.67
0.00
3.45
3.45
73.97%
73.97%
84
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
7
5.25
0.15
3.89
4.03
73.97%
76.78%
85
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4
7
8.20
1.05
6.03
7.08
73.59%
86.43%
86
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
22
18.35
0.00
13.49
13.49
73.50%
73.50%
87
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา
11
18.50
0.00
13.56
13.56
73.33%
73.33%
88
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
7
0.54
0.01
0.40
0.41
73.31%
74.78%
89
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
5
2.22
0.00
1.62
1.62
73.13%
73.13%
90
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาขอนแก่น
3
2.13
0.00
1.56
1.56
73.13%
73.13%
91
วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง
23
7.68
0.00
5.61
5.61
73.06%
73.06%
92
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9
9.99
0.00
7.29
7.29
72.97%
72.97%
93
สำนักงานประมงจังหวัด
20
3.75
0.19
2.73
2.92
72.75%
77.83%
94
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
12
7.99
0.01
5.81
5.82
72.69%
72.87%
95
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
10
8.45
0.44
6.14
6.58
72.64%
77.84%
96
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
17
14.89
0.09
10.81
10.90
72.56%
73.16%
97
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
7
18.62
0.03
13.49
13.52
72.47%
72.64%
98
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น
14
3.86
0.00
2.79
2.79
72.37%
72.37%
99
สำนักงานจังหวัด ขอนแก่น
23
13.42
0.19
9.70
9.89
72.29%
73.67%
100
สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น
15
13.85
0.05
9.95
10.00
71.87%
72.21%
101
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
8
10.29
0.00
7.40
7.40
71.87%
71.87%
102
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล
11
26.91
0.00
19.34
19.34
71.86%
71.86%
103
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
9
5.81
0.19
4.17
4.36
71.83%
75.02%
104
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
22
15.84
0.23
11.36
11.59
71.68%
73.15%
105
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4
0.67
0.02
0.48
0.49
71.15%
73.54%
106
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขอนแก่น
14
40.00
0.00
28.37
28.37
70.92%
70.92%
107
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
20
12.99
0.09
9.20
9.29
70.83%
71.50%
108
วิทยาลัยการอาชีพพล
22
14.64
0.00
10.35
10.35
70.65%
70.65%
109
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
10
3.60
0.00
2.54
2.54
70.63%
70.63%
110
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7
6
3.30
0.00
2.33
2.33
70.49%
70.49%
111
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
7
5.53
0.00
3.89
3.89
70.44%
70.44%
112
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
2
0.83
0.05
0.58
0.64
70.26%
76.83%
113
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
24
20.14
0.00
14.10
14.10
70.03%
70.03%
114
สนง.คป.จ.ขอนแก่น
15
27.75
0.00
19.43
19.43
70.00%
70.00%
115
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8
5
5.04
0.00
3.53
3.53
69.96%
69.96%
116
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
51
77.82
0.00
54.44
54.44
69.95%
69.95%
117
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
16
14.49
0.00
10.10
10.10
69.69%
69.69%
118
เทศบาลเมืองชุมแพ
28
138.70
0.00
95.86
95.86
69.11%
69.11%
119
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
16
17.68
0.05
12.21
12.26
69.05%
69.31%
120
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗
8
2.86
0.47
1.97
2.44
68.94%
85.27%
121
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น
11
3.95
0.00
2.72
2.72
68.87%
68.87%
122
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
20
15.44
0.00
10.61
10.61
68.75%
68.75%
123
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
11
2.49
0.00
1.71
1.71
68.67%
68.67%
124
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
11
6.80
0.36
4.66
5.02
68.56%
73.88%
125
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
14
12.95
0.38
8.84
9.22
68.24%
71.16%
126
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
5
2.55
0.27
1.73
2.00
67.65%
78.30%
127
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4
2.20
0.27
1.48
1.75
67.63%
79.76%
128
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
17
20.18
0.00
13.61
13.61
67.45%
67.45%
129
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
18
4.65
0.03
3.13
3.16
67.36%
67.95%
130
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
28
22.45
0.01
14.98
14.99
66.74%
66.77%
131
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
6
7.33
0.00
4.85
4.85
66.23%
66.23%
132
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
8
3.61
0.00
2.39
2.39
66.04%
66.04%
133
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
5
1.89
0.00
1.25
1.25
65.91%
65.91%
134
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
19
89.63
0.04
58.95
58.99
65.76%
65.81%
135
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11
7.24
0.00
4.74
4.74
65.47%
65.47%
136
สำนักงานทรัพยากรธรณื เขต 2
8
14.22
0.10
9.27
9.37
65.14%
65.86%
137
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น)
23
10.80
0.00
7.03
7.03
65.10%
65.10%
138
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
18
40.30
0.43
25.96
26.39
64.40%
65.48%
139
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
10
16.06
0.27
10.31
10.58
64.19%
65.88%
140
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
12
0.92
0.00
0.59
0.59
64.10%
64.10%
141
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1
1.23
0.00
0.79
0.79
64.02%
64.02%
142
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
28
46.20
0.00
29.35
29.35
63.53%
63.53%
143
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
7
5.24
0.01
3.31
3.32
63.25%
63.41%
144
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
13
4.86
0.01
3.07
3.08
63.09%
63.36%
145
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-1 ขอนแก่น
3
3.40
0.00
2.13
2.13
62.45%
62.45%
146
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (จว.ขอนแก่น)
9
17.96
0.16
11.17
11.32
62.17%
63.04%
147
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8
6
2.62
0.25
1.59
1.84
60.48%
70.02%
148
สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น
13
17.68
0.64
10.63
11.27
60.11%
63.74%
149
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
25
8.87
0.04
5.29
5.33
59.68%
60.09%
150
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
13
6.26
0.00
3.73
3.73
59.63%
59.63%
151
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
9
4.32
0.00
2.55
2.55
58.97%
58.97%
152
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
17
11.81
0.02
6.90
6.91
58.41%
58.53%
153
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10
12
6.85
0.06
3.98
4.05
58.12%
59.05%
154
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ขอนแก่น
15
13.70
0.29
7.75
8.04
56.58%
58.69%
155
เทศบาลเมืองศิลา
27
115.23
0.00
65.00
65.00
56.41%
56.41%
156
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (จังหวัดขอนแก่น)
5
63.71
24.16
35.43
59.59
55.60%
93.53%
157
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
56
22.19
0.00
12.31
12.31
55.48%
55.48%
158
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5
17
22.83
5.55
12.62
18.16
55.26%
79.56%
159
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
19
4.89
0.57
2.67
3.24
54.67%
66.29%
160
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
34
57.70
0.00
31.22
31.22
54.10%
54.10%
161
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
30
30.04
0.10
16.12
16.22
53.66%
53.99%
162
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
7
15.31
0.42
8.12
8.54
53.03%
55.79%
163
ศ.ผู้สุงอายุขอนแก่น
10
8.09
0.00
4.15
4.15
51.28%
51.28%
164
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ขอนแก่น
11
3.01
0.00
1.45
1.45
47.97%
47.97%
165
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
17
3.68
0.02
1.71
1.73
46.46%
47.09%
166
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
5
27.79
0.20
12.87
13.06
46.29%
46.99%
167
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
26
14.13
0.86
6.35
7.21
44.92%
51.01%
168
สนง.อุตสาหกรรมจ.ขอนแก่น
14
5.97
2.57
2.47
5.04
41.39%
84.38%
169
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น
24
9.48
0.00
3.70
3.70
38.99%
38.99%
170
ตำรวจภูธรภาค 4 ขอนแก่น (ภาคอีสานตอนบน)
18
88.61
0.55
28.94
29.48
32.65%
33.26%
171
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
14
57.57
0.28
16.08
16.36
27.93%
28.41%
172
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
3
37.47
12.84
7.39
20.24
19.73%
54.01%
รวม
2,864
14,679.79
66.79
13,190.92
13,257.71
89.85%
90.31%
×