งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงคมนาคม
395
4,179.09
2,800.60
595.84
3,396.44
14.25%
81.27%
2
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
386
1,004.16
425.43
339.11
764.54
33.77%
76.13%
3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1179
2,999.00
823.99
1,146.38
1,970.37
38.22%
65.70%
4
กระทรวงมหาดไทย
297
1,679.45
142.33
757.29
899.62
45.09%
53.56%
5
กระทรวงแรงงาน
86
36.37
0.90
17.54
18.44
48.21%
50.69%
6
กระทรวงอุตสาหกรรม
33
29.76
8.11
15.12
23.23
50.79%
78.05%
7
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
171
466.96
3.80
239.85
243.65
51.36%
52.17%
8
กระทรวงสาธารณสุข
296
788.18
153.80
407.92
561.72
51.75%
71.26%
9
สำนักนายกรัฐมนตรี
54
37.15
0.27
23.79
24.06
64.03%
64.75%
10
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
94
80.06
0.63
51.90
52.53
64.82%
65.61%
11
กระทรวงพาณิชย์
24
11.54
1.16
7.58
8.74
65.67%
75.72%
12
กระทรวงพลังงาน
5
2.55
0.27
1.73
2.00
67.65%
78.30%
13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
511
3,964.83
5.65
2,747.84
2,753.49
69.30%
69.44%
14
กระทรวงวัฒนธรรม
27
30.52
6.28
22.02
28.30
72.14%
92.73%
15
กระทรวงการคลัง
38
15.87
0.55
11.46
12.02
72.22%
75.71%
16
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14
6.13
0.01
4.49
4.50
73.25%
73.35%
17
กระทรวงศึกษาธิการ
1779
2,082.59
177.09
1,590.06
1,767.16
76.35%
84.85%
18
กระทรวงกลาโหม
27
164.24
0.44
130.28
130.72
79.32%
79.59%
19
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
28
30.30
1.90
24.62
26.53
81.26%
87.54%
20
กระทรวงยุติธรรม
146
188.98
5.07
162.02
167.09
85.73%
88.41%
21
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
399
6,578.35
30.54
6,434.52
6,465.06
97.81%
98.27%
22
หน่วยงานของศาล
18
1.40
0.00
1.40
1.40
100.00%
100.00%
รวม
6,007
24,377.50
4,588.83
14,732.76
19,321.60
60.43%
79.25%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 4
4
0.70
0.00
0.70
0.70
100.00%
100.00%
2
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น
3
0.30
0.00
0.30
0.30
100.00%
100.00%
3
สำนักงานอัยการภาค 4
4
0.36
0.00
0.36
0.36
100.00%
100.00%
4
สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
3
0.28
0.00
0.28
0.28
100.00%
100.00%
5
สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
4
0.16
0.00
0.16
0.16
100.00%
100.00%
6
สำนักงานประจำศาลจังหวัดชุมแพ
3
0.09
0.00
0.09
0.09
100.00%
100.00%
7
สำนักงานประจำศาลจังหวัดพล
4
0.15
0.00
0.15
0.15
100.00%
100.00%
8
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น)
7
0.85
0.00
0.85
0.85
100.00%
100.00%
9
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
11
26.60
0.00
26.58
26.58
99.90%
99.90%
10
ท่าอากาศยานขอนแก่น
3
12.10
0.00
12.09
12.09
99.89%
99.89%
11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
354
6,336.84
0.00
6,271.92
6,271.92
98.97%
98.97%
12
สำนักงานฯ จังหวัด ขอนแก่น
10
13.73
0.00
13.50
13.50
98.38%
98.38%
13
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
30
114.98
0.13
111.92
112.05
97.34%
97.45%
14
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
23
1,397.01
0.00
1,356.06
1,356.06
97.06%
97.06%
15
สนง.วัฒนธรรมจ.ขอนแก่น
11
11.12
0.03
10.76
10.79
96.77%
97.01%
16
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
26
28.74
0.00
27.67
27.67
96.26%
96.26%
17
เรือนจำกลางขอนแก่น
23
72.06
1.59
68.98
70.57
95.72%
97.92%
18
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
29
31.29
0.27
29.53
29.80
94.37%
95.24%
19
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
13
13.48
0.21
12.70
12.91
94.23%
95.77%
20
เทศบาลนครขอนแก่น
37
928.45
0.00
865.16
865.16
93.18%
93.18%
21
เทศบาลเมืองเมืองพล
31
183.93
0.00
166.33
166.33
90.42%
90.42%
22
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2
15
15.45
0.00
13.55
13.55
87.72%
87.72%
23
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3
22
31.10
0.56
26.47
27.03
85.12%
86.91%
24
เรือนจำอำเภอพล
24
19.52
2.05
16.57
18.62
84.87%
95.35%
25
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น
16
6.05
0.28
5.09
5.37
84.11%
88.81%
26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
145
467.25
38.48
391.59
430.07
83.80%
92.04%
27
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จ.ขอนแก่น
21
20.16
0.76
16.62
17.37
82.43%
86.19%
28
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
16
27.90
1.90
22.80
24.70
81.69%
88.52%
29
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
10
0.79
0.01
0.64
0.65
81.57%
82.59%
30
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
23
19.39
0.00
15.80
15.80
81.48%
81.48%
31
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
15
8.49
0.00
6.90
6.90
81.29%
81.29%
32
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
7
2.45
0.00
1.99
1.99
81.15%
81.15%
33
หน่วยปัองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)
9
3.30
0.00
2.65
2.65
80.31%
80.31%
34
มณฑลทหารบกที่ 23
27
164.24
0.44
130.28
130.72
79.32%
79.59%
35
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล
5
11.77
0.00
9.29
9.29
78.90%
78.90%
36
สำนักงานพาณิชย์ จ.ขอนแก่น
16
7.00
0.02
5.46
5.48
77.91%
78.23%
37
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
31
135.13
0.00
105.05
105.05
77.73%
77.73%
38
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น
181
188.22
16.83
145.60
162.43
77.35%
86.29%
39
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
12
2.39
0.00
1.83
1.83
76.23%
76.23%
40
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4
13
17.52
0.12
13.34
13.45
76.12%
76.78%
41
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7
12
7.54
1.15
5.71
6.85
75.71%
90.90%
42
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ
332
306.59
33.78
232.14
265.92
75.71%
86.73%
43
สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น
13
4.90
0.01
3.70
3.71
75.56%
75.68%
44
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ขอนแก่น
14
3.25
0.00
2.43
2.43
74.98%
74.98%
45
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
14
12.65
0.96
9.45
10.41
74.70%
82.29%
46
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อำเภอน้ำพอง
172
195.59
26.74
145.99
172.74
74.64%
88.31%
47
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
7
6.29
0.01
4.68
4.69
74.44%
74.52%
48
รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
22
16.45
0.00
12.20
12.20
74.18%
74.18%
49
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ขอนแก่น
7
2.16
0.00
1.60
1.60
74.12%
74.12%
50
สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่น
11
4.67
0.00
3.45
3.45
73.97%
73.97%
51
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
8
5.30
0.19
3.89
4.08
73.34%
76.97%
52
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา
12
18.51
0.00
13.56
13.56
73.25%
73.25%
53
สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น
156
58.76
4.66
43.01
47.67
73.19%
81.13%
54
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
5
2.22
0.00
1.62
1.62
73.13%
73.13%
55
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาขอนแก่น
3
2.13
0.00
1.56
1.56
73.13%
73.13%
56
สำนักงานประมงจังหวัด
20
3.75
0.19
2.73
2.92
72.75%
77.83%
57
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7
11
3.54
0.00
2.57
2.57
72.48%
72.48%
58
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น
14
3.86
0.00
2.79
2.79
72.37%
72.37%
59
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
27
16.11
0.23
11.62
11.86
72.15%
73.60%
60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล
249
192.66
18.28
138.97
157.26
72.13%
81.62%
61
ที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น
89
928.90
8.25
669.39
677.64
72.06%
72.95%
62
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
8
10.29
0.00
7.40
7.40
71.87%
71.87%
63
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล
11
26.91
0.00
19.34
19.34
71.86%
71.86%
64
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
9
5.81
0.19
4.17
4.36
71.83%
75.02%
65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
10
11.70
1.15
8.36
9.52
71.49%
81.34%
66
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4
0.67
0.02
0.48
0.49
71.15%
73.54%
67
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
8
5.53
0.00
3.90
3.90
70.47%
70.47%
68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
26
20.20
0.01
14.15
14.16
70.06%
70.12%
69
สนง.คป.จ.ขอนแก่น
17
27.80
0.00
19.47
19.47
70.05%
70.05%
70
เทศบาลเมืองกระนวน
29
49.63
0.00
34.69
34.69
69.90%
69.90%
71
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
18
14.53
0.00
10.14
10.14
69.78%
69.78%
72
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่
283
236.94
23.13
164.93
188.05
69.60%
79.36%
73
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
30
44.03
6.73
30.60
37.33
69.49%
84.77%
74
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10
10.49
0.00
7.29
7.29
69.49%
69.49%
75
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
8
8.60
0.00
5.94
5.94
69.07%
69.07%
76
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
22
24.09
0.00
16.61
16.61
68.94%
68.94%
77
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗
8
2.86
0.47
1.97
2.44
68.94%
85.27%
78
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
20
15.44
0.00
10.61
10.61
68.75%
68.75%
79
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
12
6.83
0.36
4.66
5.02
68.27%
73.56%
80
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
19
4.74
0.03
3.23
3.25
68.01%
68.59%
81
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
24
77.00
21.37
52.34
73.71
67.97%
95.73%
82
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
5
2.55
0.27
1.73
2.00
67.65%
78.30%
83
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 (จังหวัดขอนแก่น)
26
28.72
0.00
19.34
19.34
67.34%
67.34%
84
วิทยาเขตขอนแก่น
45
241.51
30.54
162.60
193.14
67.32%
79.97%
85
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
15
20.41
1.73
13.55
15.28
66.37%
74.85%
86
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
10
3.64
0.00
2.42
2.42
66.34%
66.34%
87
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8
11
3.06
0.25
2.03
2.28
66.19%
74.35%
88
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
22
17.12
2.11
11.32
13.44
66.13%
78.47%
89
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
5
1.89
0.00
1.25
1.25
65.91%
65.91%
90
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
24
57.16
0.24
37.57
37.81
65.73%
66.14%
91
สำนักงานทรัพยากรธรณื เขต 2
8
14.22
0.10
9.27
9.37
65.14%
65.86%
92
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
12
3.92
0.32
2.54
2.86
64.90%
73.01%
93
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
15
13.70
0.38
8.84
9.22
64.49%
67.26%
94
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
10
16.06
0.27
10.31
10.58
64.19%
65.88%
95
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
12
0.92
0.00
0.59
0.59
64.10%
64.10%
96
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1
1.23
0.00
0.79
0.79
64.02%
64.02%
97
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
24
15.76
0.00
10.07
10.07
63.91%
63.91%
98
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
98
339.11
7.72
216.60
224.32
63.87%
66.14%
99
สำนักงานจังหวัด ขอนแก่น
28
15.36
0.19
9.78
9.96
63.67%
64.87%
100
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขอนแก่น
43
44.74
0.00
28.37
28.37
63.40%
63.40%
101
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
32
21.42
1.46
13.54
15.00
63.22%
70.04%
102
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
22
29.99
0.00
18.93
18.93
63.09%
63.09%
103
ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 4
14
79.64
0.00
49.88
49.88
62.62%
62.62%
104
เทศบาลเมืองชุมแพ
31
153.18
0.00
95.86
95.86
62.58%
62.58%
105
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6
2.38
0.27
1.48
1.75
62.39%
73.57%
106
สำนักงานทางหลวงที่ 7
24
35.78
4.19
22.30
26.50
62.33%
74.05%
107
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
52
87.62
0.00
54.44
54.44
62.13%
62.13%
108
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4
9
9.90
2.49
6.07
8.56
61.30%
86.49%
109
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
29
48.20
0.00
29.35
29.35
60.89%
60.89%
110
สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น
26
16.52
0.05
9.95
10.00
60.25%
60.54%
111
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
25
8.87
0.04
5.29
5.33
59.68%
60.09%
112
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
17
11.81
0.02
6.90
6.91
58.41%
58.53%
113
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
16
19.40
6.25
11.25
17.51
58.02%
90.27%
114
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
14
6.46
0.00
3.73
3.73
57.79%
57.79%
115
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ขอนแก่น
22
14.04
0.40
7.98
8.38
56.83%
59.70%
116
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
29
26.65
3.71
14.98
18.69
56.22%
70.13%
117
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
23
107.07
0.04
58.95
58.99
55.05%
55.09%
118
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
21
5.72
0.95
3.12
4.07
54.53%
71.15%
119
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
34
57.70
0.00
31.22
31.22
54.10%
54.10%
120
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5
18
23.76
5.55
12.62
18.16
53.09%
76.43%
121
โรงพยาบาลขอนแก่น
39
199.31
34.28
105.61
139.89
52.98%
70.18%
122
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น)
31
14.10
0.00
7.35
7.35
52.08%
52.08%
123
วิทยาลัยการอาชีพพล
24
19.87
0.00
10.35
10.35
52.07%
52.07%
124
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
8
15.72
0.42
8.12
8.54
51.65%
54.33%
125
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
21
51.03
7.46
25.96
33.42
50.86%
65.49%
126
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10
19
7.84
1.05
3.98
5.03
50.80%
64.18%
127
ศ.ผู้สุงอายุขอนแก่น
11
8.25
0.16
4.15
4.31
50.26%
52.25%
128
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
34
32.30
0.10
16.12
16.22
49.92%
50.22%
129
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
26
1,299.63
445.11
624.35
1,069.45
48.04%
82.28%
130
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ขอนแก่น
11
3.01
0.00
1.45
1.45
47.97%
47.97%
131
เทศบาลเมืองศิลา
43
136.63
3.52
65.00
68.52
47.57%
50.14%
132
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-1 ขอนแก่น
8
4.54
1.14
2.13
3.26
46.80%
71.86%
133
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
17
3.68
0.02
1.71
1.73
46.46%
47.09%
134
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
68
233.53
53.77
108.35
162.12
46.39%
69.42%
135
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
122
80.94
3.91
37.33
41.25
46.12%
50.95%
136
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (จังหวัดขอนแก่น)
35
80.74
25.64
36.41
62.06
45.09%
76.86%
137
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
22
21.67
0.09
9.20
9.29
42.46%
42.86%
138
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
13
6.00
0.00
2.55
2.55
42.39%
42.39%
139
สนง.อุตสาหกรรมจ.ขอนแก่น
15
6.00
2.57
2.50
5.07
41.69%
84.45%
140
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (จว.ขอนแก่น)
10
28.25
0.16
11.17
11.32
39.52%
40.07%
141
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น
24
9.48
0.00
3.70
3.70
38.99%
38.99%
142
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
49
49.53
12.84
18.81
31.65
37.96%
63.88%
143
โรงพยาบาลสิรินทร
14
25.17
1.44
9.42
10.86
37.43%
43.15%
144
โรงพยาบาลชุมแพ
13
43.00
11.90
15.85
27.75
36.87%
64.53%
145
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
30
30.40
13.80
11.06
24.85
36.37%
81.76%
146
วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง
25
15.45
7.06
5.61
12.67
36.34%
82.04%
147
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
13
10.53
4.92
3.70
8.61
35.09%
81.79%
148
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
33
17.79
6.13
6.18
12.31
34.74%
69.17%
149
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
12
9.07
0.00
3.03
3.03
33.44%
33.44%
150
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
31
20.89
0.86
6.35
7.21
30.38%
34.50%
151
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
18
10.13
0.01
3.07
3.08
30.30%
30.42%
152
สำนักงานชลประทานที่ 6
311
470.12
73.14
135.80
208.94
28.88%
44.44%
153
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8
6
24.94
2.47
6.99
9.46
28.02%
37.92%
154
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
14
57.57
0.28
16.08
16.36
27.93%
28.41%
155
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
13
16.92
7.51
4.69
12.20
27.73%
72.09%
156
ตำรวจภูธรภาค 4 ขอนแก่น (ภาคอีสานตอนบน)
20
114.46
0.99
28.94
29.93
25.28%
26.14%
157
ศูนย์ฯขอนแก่น
13
526.05
265.13
132.07
397.20
25.10%
75.50%
158
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6
15
13.13
2.73
3.28
6.01
24.99%
45.77%
159
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2
31
502.11
51.67
124.57
176.24
24.80%
35.10%
160
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
33
80.68
4.35
16.82
21.16
20.84%
26.23%
161
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
13
8.33
0.04
1.71
1.75
20.55%
21.03%
162
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
67
536.77
307.06
99.07
406.13
18.45%
75.66%
163
โครงการชลประทานขอนแก่น
92
658.31
264.65
94.37
359.01
14.33%
54.53%
164
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น
14
24.48
0.00
2.72
2.72
11.11%
11.11%
165
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
65
617.24
536.76
58.19
594.94
9.42%
96.38%
166
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
66
722.80
601.64
54.84
656.49
7.58%
90.82%
167
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
93
478.29
387.00
34.06
421.07
7.12%
88.03%
168
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
65
674.08
603.31
46.69
650.00
6.92%
96.42%
169
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
38
512.44
427.40
28.03
455.43
5.46%
88.87%
170
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
61
320.14
53.32
12.90
66.22
4.03%
20.68%
171
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
11
302.47
77.80
7.39
85.19
2.44%
28.16%
172
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
234
893.25
2.14
5.25
7.38
0.58%
0.82%
รวม
6,007
24,377.50
4,588.83
14,732.76
19,321.60
60.43%
79.25%
×