งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงกลาโหม
4
6.78
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
สำนักนายกรัฐมนตรี
4
6.44
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
กระทรวงพาณิชย์
5
1.14
1.14
0.00
1.14
0.00%
100.00%
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
277
1,030.83
5.65
0.39
6.04
0.03%
0.58%
5
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
12
74.12
1.89
0.04
1.92
0.04%
2.59%
6
กระทรวงมหาดไทย
177
637.37
129.01
1.10
130.11
0.17%
20.41%
7
กระทรวงสาธารณสุข
122
251.95
147.12
1.71
148.83
0.67%
59.07%
8
กระทรวงแรงงาน
6
6.85
0.00
0.09
0.09
1.37%
1.37%
9
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
11
2.15
0.21
0.04
0.25
1.75%
11.44%
10
กระทรวงอุตสาหกรรม
2
0.97
0.00
0.03
0.03
3.09%
3.09%
11
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
6
2.14
1.79
0.25
2.04
11.70%
95.41%
12
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
262
632.54
400.75
76.21
476.97
12.04%
75.40%
13
กระทรวงคมนาคม
307
4,078.02
2,799.57
517.04
3,316.61
12.67%
81.32%
14
กระทรวงศึกษาธิการ
1169
306.35
174.47
39.83
214.30
13.00%
69.95%
15
กระทรวงยุติธรรม
45
5.65
4.02
1.28
5.30
22.69%
93.88%
16
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
21
55.55
30.54
17.56
48.10
31.61%
86.59%
17
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
702
2,582.75
819.72
877.55
1,697.28
33.97%
65.71%
18
กระทรวงวัฒนธรรม
7
15.84
6.17
8.47
14.63
53.43%
92.35%
19
กระทรวงการคลัง
4
0.27
0.00
0.24
0.24
89.39%
89.39%
รวม
3,143
9,697.71
4,522.04
1,541.85
6,063.89
15.89%
62.52%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
1
0.09
0.00
0.09
0.09
100.00%
100.00%
2
สนง.อุตสาหกรรมจ.ขอนแก่น
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
3
สนง.คป.จ.ขอนแก่น
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
4
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
5
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
6
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
5
0.27
0.00
0.27
0.27
100.00%
100.00%
7
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8
5
0.44
0.00
0.44
0.44
100.00%
100.00%
8
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
3
0.24
0.00
0.24
0.24
100.00%
100.00%
9
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7
5
0.24
0.00
0.24
0.24
100.00%
100.00%
10
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
3
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
11
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จ.ขอนแก่น
9
0.13
0.00
0.13
0.13
100.00%
100.00%
12
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
1
0.01
0.00
0.01
0.01
96.61%
96.61%
13
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
2
0.06
0.01
0.05
0.06
80.13%
100.00%
14
สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น
143
41.08
4.02
32.38
36.40
78.83%
88.61%
15
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ขอนแก่น
7
0.34
0.11
0.23
0.34
66.79%
100.00%
16
สำนักงานทางหลวงที่ 7
12
24.87
4.19
14.19
18.38
57.05%
73.91%
17
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
2
0.83
0.38
0.45
0.83
53.67%
99.75%
18
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
7
15.84
6.17
8.47
14.63
53.43%
92.35%
19
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
13
0.54
0.27
0.27
0.54
49.62%
99.83%
20
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
4
0.41
0.21
0.20
0.41
48.94%
100.00%
21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
20
1,298.74
445.07
623.63
1,068.70
48.01%
82.28%
22
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
66
58.76
3.91
25.03
28.94
42.59%
49.25%
23
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
4
1.04
0.00
0.36
0.36
35.01%
35.01%
24
วิทยาเขตขอนแก่น
21
55.55
30.54
17.56
48.10
31.61%
86.59%
25
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ
291
55.25
33.78
16.97
50.75
30.71%
91.86%
26
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
82
95.15
7.41
28.35
35.76
29.79%
37.58%
27
สำนักงานชลประทานที่ 6
298
459.60
72.81
126.73
199.54
27.57%
43.41%
28
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7
4
1.53
1.15
0.39
1.53
25.35%
100.00%
29
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2
24
491.62
51.67
116.61
168.28
23.71%
34.22%
30
ศูนย์ฯขอนแก่น
5
507.22
265.13
117.92
383.05
23.24%
75.52%
31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่
245
51.77
23.10
11.31
34.41
21.85%
66.46%
32
เรือนจำอำเภอพล
8
2.94
2.05
0.55
2.59
18.62%
88.27%
33
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
66
536.04
307.06
98.42
405.48
18.36%
75.64%
34
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
32
29.36
12.84
5.20
18.04
17.69%
61.43%
35
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8
1
19.90
2.47
3.46
5.93
17.40%
29.80%
36
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น
140
32.66
16.83
5.19
22.02
15.88%
67.41%
37
โครงการชลประทานขอนแก่น
84
649.43
264.36
87.06
351.42
13.40%
54.11%
38
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
2
2.05
1.79
0.25
2.04
12.19%
99.41%
39
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น)
8
3.31
0.00
0.32
0.32
9.58%
9.58%
40
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อำเภอน้ำพอง
136
30.85
26.66
2.82
29.48
9.12%
95.55%
41
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล
209
33.13
18.28
2.77
21.05
8.36%
63.55%
42
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
52
604.95
536.76
47.85
584.61
7.90%
96.63%
43
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
6
5.29
4.91
0.38
5.29
7.19%
100.00%
44
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
54
714.82
601.63
49.04
650.67
6.86%
91.02%
45
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6
8
10.37
2.73
0.70
3.43
6.77%
33.06%
46
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
54
666.84
603.31
41.94
645.25
6.28%
96.76%
47
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (จังหวัดขอนแก่น)
30
17.03
1.48
0.99
2.47
5.78%
14.49%
48
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3
2
0.52
0.50
0.03
0.52
5.44%
100.00%
49
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
36
511.61
427.34
27.45
454.79
5.36%
88.89%
50
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
16
17.14
16.30
0.84
17.14
4.89%
100.00%
51
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
77
460.60
386.96
21.85
408.81
4.74%
88.75%
52
สำนักงานจังหวัด ขอนแก่น
5
1.94
0.00
0.07
0.07
3.85%
3.85%
53
เรือนจำกลางขอนแก่น
6
1.65
1.59
0.06
1.65
3.71%
99.97%
54
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
8
1.80
1.70
0.06
1.76
3.18%
97.77%
55
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
3
8.06
0.17
0.23
0.40
2.85%
4.90%
56
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4
2
1.70
1.44
0.04
1.48
2.07%
86.78%
57
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
10
3.07
1.46
0.06
1.52
1.83%
49.35%
58
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
13
15.50
13.71
0.25
13.96
1.61%
90.02%
59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
106
51.18
36.35
0.41
36.76
0.80%
71.82%
60
ที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น
57
39.77
8.20
0.29
8.49
0.72%
21.35%
61
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
23
9.34
5.69
0.04
5.73
0.43%
61.33%
62
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
228
885.92
2.14
0.39
2.53
0.04%
0.28%
63
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
56
292.34
53.12
0.04
53.16
0.01%
18.18%
64
ศ.ผู้สุงอายุขอนแก่น
1
0.16
0.16
0.00
0.16
0.00%
100.00%
65
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
1
2.00
1.99
0.00
1.99
0.00%
99.37%
66
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
1
0.05
0.05
0.00
0.05
0.00%
99.34%
67
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
1
4.20
3.70
0.00
3.70
0.00%
88.07%
68
วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง
2
7.77
7.06
0.00
7.06
0.00%
90.92%
69
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
2
6.75
6.73
0.00
6.73
0.00%
99.65%
70
โรงพยาบาลชุมแพ
4
23.06
11.90
0.00
11.90
0.00%
51.57%
71
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
2
0.32
0.32
0.00
0.32
0.00%
99.99%
72
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-1 ขอนแก่น
5
1.14
1.14
0.00
1.14
0.00%
100.00%
73
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
3
1.10
1.10
0.00
1.10
0.00%
99.99%
74
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10
7
0.99
0.98
0.00
0.98
0.00%
99.75%
75
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
2
10.78
7.51
0.00
7.51
0.00%
69.62%
76
โรงพยาบาลขอนแก่น
23
58.53
34.16
0.00
34.16
0.00%
58.36%
77
เทศบาลเมืองศิลา
16
21.40
3.52
0.00
3.52
0.00%
16.43%
78
ตำรวจภูธรภาค 4 ขอนแก่น (ภาคอีสานตอนบน)
2
25.85
0.45
0.00
0.45
0.00%
1.73%
79
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
45
92.29
53.77
0.00
53.77
0.00%
58.27%
80
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
2
5.84
0.04
0.00
0.04
0.00%
0.68%
81
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
8
265.00
64.96
0.00
64.96
0.00%
24.51%
82
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
23
58.14
4.31
0.00
4.31
0.00%
7.41%
83
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
6
40.95
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
84
เทศบาลนครขอนแก่น
7
25.40
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
85
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น
3
20.53
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
86
ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 4
2
17.94
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
87
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
4
17.44
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
88
เทศบาลเมืองชุมแพ
3
14.48
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
89
โรงพยาบาลสิรินทร
6
13.07
1.44
0.00
1.44
0.00%
11.01%
90
เทศบาลเมืองเมืองพล
2
12.31
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
91
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
3
10.73
7.03
0.00
7.03
0.00%
65.50%
92
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
3
10.44
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
93
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (จว.ขอนแก่น)
1
10.29
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
94
เทศบาลเมืองกระนวน
11
10.15
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
95
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
1
9.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
96
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
2
8.68
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
97
มณฑลทหารบกที่ 23
4
6.78
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
98
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
5
6.76
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
99
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
2
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
100
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
5
5.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
101
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
3
5.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
102
วิทยาลัยการอาชีพพล
2
5.23
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
103
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 (จังหวัดขอนแก่น)
6
4.83
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
104
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขอนแก่น
29
4.74
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
105
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
1
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
106
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
1
2.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
107
สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอนแก่น
11
2.67
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
108
รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
9
2.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
109
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
4
2.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
110
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
1
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
111
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
4
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
112
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5
1
0.94
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
113
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
1
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
114
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
1
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
115
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
1
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
116
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
117
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
1
0.41
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
118
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
1
0.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
119
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
1
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
120
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
9
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
121
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
122
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
4
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
123
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
1
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
124
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
3,143
9,697.71
4,522.04
1,541.85
6,063.89
15.89%
62.52%
×