งบกลุ่มจังหวัด

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
2
5.85
0.00
1.36
1.36
23.27%
23.27%
รวม
2
5.85
0.00
1.36
1.36
23.27%
23.27%
×