งบกลุ่มจังหวัด

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
1
50.00
34.00
15.94
49.93
31.87%
99.86%
2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
2
5.85
0.00
1.36
1.36
23.27%
23.27%
3
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
1
50.00
42.38
7.48
49.85
14.95%
99.70%
4
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2
99.00
98.95
0.00
98.95
0.00%
99.95%
5
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2
100.00
99.40
0.00
49.92
0.00%
49.92%
รวม
8
304.85
274.72
24.78
250.03
8.12%
82.01%
×